Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Preambuła

Niniejszy regulamin ma na celu ułatwienie Usługobiorcom korzystanie z Serwisu działającego pod adresem internetowym www.reditusmax.pl, umożliwienie uzyskania jak najszerszej wiedzy o przedmiocie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu,  a także wskazanie Usługobiorcom katalogu ich uprawnień i obowiązków związanych z  korzystaniem z Serwisu.

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 2. Serwis – strona internetowa Usługodawcy, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi, działająca pod adresem internetowym reditusmax.pl, stanowiąca zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami wraz ze wszystkimi jej podstronami;
 3. Usługodawca – Reditus MAX sp. z o. o. z siedzibą w Radomsku, pod adresem
  Brzeźnicka 67, 97-500 Radomsko, KRS 0000836832, NIP: 7722421364, REGON: 38590917, e-mail: [email protected];
 4. Usługi – usługi określone w Regulaminie i świadczone bezpłatnie za pomocą Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu

2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin udostępniony jest Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu pod adresem internetowym: https://plprzed rozpoczęciem świadczenia Usług
  w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca i trwałe pobranie na urządzenie Usługobiorcy w formacie pliku .pdf.
 2. Obowiązkiem Usługobiorcy jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę
  z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie przez niego informacji i treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych, wykorzystywania Serwisu
  w celu publikacji reklam, podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, lub podejmowanie prób obejścia środków zabezpieczających lub zabezpieczeń sieciowych, w tym próba uzyskania dostępu do danych osób trzecich oraz przechwytywanie danych.

3. Rodzaj i zakres świadczonych Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi bezpłatnie.
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi:
 • informacyjne polegające udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlanie strony
  o określonym adresie URL, zawierającej indywidualne żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty usług świadczonych przez Usługodawcę,
 • komunikacyjne polegające na:
  • umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji (drogą telefoniczną lub elektroniczną) z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy celem przedstawienia przez Usługodawcę informacji  (nie będącej ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego) dotyczącej możliwości otrzymania przez Usługobiorcę zwrotu kosztów kredytu konsumenckiego (w tym także pożyczki) lub zwrotu kosztów kredytu hipotecznego (udzielonego konsumentowi po 22.07.2017r.),
   w szczególności prowizji pobranej przy udzieleniu takiego kredytu,
   w przypadku m.in. przedterminowej spłaty kredytu, konsolidacji kredytu lub przeniesienia kredytu do innego banku,
  • ewentualnym telefonicznym lub mailowym przedstawieniu propozycji zawarcia umowy wykupu wierzytelności Usługobiorcy o zwrot kosztów kredytu konsumenckiego, o którym mowa w lit a) powyżej, która to propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 1. W celu otrzymania usług, o których mowa w ust. 2 pkt 2), niezbędne jest:
  • wypełnienie znajdującego się na stronie Serwisu formularza (poprzez podanie w formularzu imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu kontaktowego), lub
  • przesłanie danych kontaktowych (imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu e-mailowego) na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, lub
  • skontaktowanie się z Usługodawcą pod numerem telefonu Usługodawcy wskazanym na stronie Serwisu.
 2. Wraz z wypełnieniem formularza, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) wymagane jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem. Brak podania wymaganych w formularzu danych oraz brak udzielenia zgody lub złożenia oświadczenia uniemożliwi skorzystanie z usług, o których mowa w ust. 2 pkt 2. Udzielenie zgody i złożenie oświadczenia odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego interaktywnego pola (checkbox’a) przy zamieszczonym w Serwisie formularzu. Wyrażenie zgody i złożenie oświadczenia jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług, o których mowa w ust. 2 pkt 2). Usługobiorca obowiązany jest podawać prawdziwe dane wskazane w formularzu. Cofnięcie wyrażonej zgody może nastąpić w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Usługodawcy przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym prawo dostępu do danych, ich poprawienia i usunięcia, zamieszczone są w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie Serwisu.
 3. Wraz z przesłaniem lub przekazaniem danych kontaktowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3 Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Serwisu.
 4. Po poprawnym wypełnieniu przez Usługobiorcę formularza znajdującego się na stronie Serwisu oraz udzieleniu wymaganej zgody i złożeniu oświadczenia, o których mowa w ust. 4, Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą telefonicznie lub mailowo w celu uzyskania od Usługobiorcy ewentualnych dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2), w tym w szczególności informacji o umowie zawartej przez Usługobiorcę z bankiem lub instytucją pozabankową
  i okolicznościach jej wykonania przez Usługobiorcę. Po otrzymaniu niezbędnych informacji lub dokumentów Usługodawca dokona ich analizy i ponownie skontaktuje się z Usługobiorcą mailowo lub telefonicznie w celu przedstawienia informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2).
 5. Wypełniając formularz znajdujący się na stronie Serwisu, zgodnie z ust. 3 pkt 1 lub kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, Usługobiorca może jednocześnie przesłać dokumenty wskazane w Serwisie, w szczególności umowę kredytu konsumenckiego (pożyczki) lub hipotecznego wraz z potwierdzeniem jego wcześniejszej spłaty, co przyśpieszy udzielenie przez Usługodawcę informacji, o której mowa w ust. 2 pkt2).
 6. Usługobiorca, poprzez udostępnienie Serwisowi danych osobowych, w tym adresu elektronicznego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgadza się na przesyłanie przez Serwis za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Materiały, informacje i dane przekazywane Usługobiorcom w ramach informacji handlowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.
 7. Do korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczna rejestracja konta
  w Serwisie.
 8. Usługodawca nie pobiera opłat za dostęp do Serwisu. Koszty łączenia z Serwisem za pośrednictwem sieci Internet ponosi Usługobiorca w oparciu o umowę zawartą z własnym dostawcą sieci.
 9. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi  odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 10. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi.
 11. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 2 pkt 1, drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 12. Świadczenie usług, o których mowa w ust. 2 pkt 2) ma na celu jedynie nawiązanie kontaktu (komunikację) pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą i kończy się (umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron) odpowiednio wraz z przedstawieniem Usługobiorcy informacji lub propozycji, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 2) lit a) lub b). Usługobiorca nie ma obowiązku skorzystania
  z przedstawionej przez Usługodawcę propozycji, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lit b).

3. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w sposób stały, z zastrzeżeniem przerw związanych z koniecznością przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub związanych z aktualizacją Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian danych zawartych w Serwisie lub parametrów technicznych Serwisu modyfikacji lub zakończenia świadczenia za pośrednictwem Serwisu Usług, zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, – o czym powinien poinformować Usługobiorcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach Serwisu.
 4. Usługodawca ma prawo do odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca narusza Regulamin.
 5. W wypadkach naruszenia Regulaminu Usługodawca będzie wykonywać ciążące na nim obowiązki wynikające z obowiązującego prawa, w szczególności zastosuje się do decyzji sądów i odpowiednich instytucji w kwestii usunięcia danych, ujawnienia tożsamości bądź miejsca przebywania osób.

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

W celu uzyskania dostępu do Serwisu Usługobiorca powinien posiadać:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
 2. dowolną przeglądarkę internetową w aktualnej wersji;
 3. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

5. Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis jest własnością Usługodawcy. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z usług Serwisu oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Usługodawcy są jego wyłączną własnością intelektualną.
 2. Usługobiorca może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie do użytku osobistego (na własne potrzeby). W konsekwencji Usługobiorca nie ma w szczególności prawa do:
 • tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu;
 • rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;
 • nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych
  w Serwisie;
 • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
 1. Każde naruszenie praw autorskich Usługodawcy przez Usługobiorcę spowoduje odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Usługobiorcę – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
 • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
 • jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała wskutek niezapewnienia Usługobiorcom Usług, na skutek okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności wynikające z działania siły wyższej (za którą uważa się zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków), sytuacji losowych, awarii sprzętu lub błędów czy ingerencji osób trzecich, zaistniałych na terenie kraju rejestracji Usługodawcy lub w miejscu położenia zarejestrowanej siedziby Usługodawcy lub miejscu położenia serwerów poprzez które świadczone są Usługi lub miejscu świadczenia Usług przez Usługodawcę lub miejscu korzystania z Usług przez Usługobiorcę. Usługodawca nie odpowiada,
  w szczególności, ale bez ograniczenia, za szkodę wynikłą z zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług na skutek: zakończenia świadczenia Usług na skutek:
 • działań wojennych, aktów terroryzmu, rozruchów lub zamieszek występujących na terenie kraju rejestracji Usługodawcy lub miejscu położenia zarejestrowanej siedziby Usługodawcy lub miejscu położenia serwerów poprzez które świadczone są Usługi lub miejscu świadczenia Usług przez Usługodawcę lub miejscu korzystania z Usług przez Usługobiorcę;
 • katastrof naturalnych lub klęsk żywiołowych, takich jak zwłaszcza: tąpnięcie lub osunięcie się ziemi, trzęsienia ziemi, pożary, huragany, powodzi, susz, tsunami, wybuchów wulkanów, itp.;
 • awarii sprzętu wynikającej m.in. z zawilgocenia sprzętu lub przepięć elektrycznych (np. gwałtownych zmian poziomu napięcia w instalacji elektrycznej), przenikania wód gruntowych, przemarzania ścian, pleśni lub zagrzybienia.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację w sprawach dotyczących Usług, w szczególności jeżeli uważa, że Usługi świadczone przez Usługodawcę nie są realizowane zgodnie
  z Regulaminem lub poprzez świadczone Usługi prawa Usługobiorcy zostały naruszone.
 2. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości
  e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 4 Regulaminu .
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • imię i nazwisko Usługobiorcy,
 • adres e-mail Usługobiorcy,
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 1. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji wysyłając odpowiedź na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.
 2. Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 3 nie podlegają rozpatrzeniu.

8. Postanowienia końcowe

 1. Informacje i materiały zamieszczone na stronach Serwisu pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł. Serwis podejmuje starania, żeby prezentowane informacje były aktualne, dokładne
  i poprawne merytorycznie. Informacje publikowane w Serwisie nie są oficjalną wykładnią prawa i nie stanowią porady prawnej.
 2. O wszelkich zmianach Regulaminu Usługodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorców poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronach serwisu zmienionego Regulaminu.
 3. Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny w Serwisie, pod właściwym odnośnikiem.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 roku.