Orzecznictwo TSUE po stronie konsumentów, którzy wcześniej spłacili kredyt lub pożyczkę!

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 września 2019 roku rozwiał większość wątpliwości, które narosły wokół stosowania art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, która weszła w życie 18 grudnia 2011 roku. Przepis ten dotyczy nakazu zwrotu części kosztów przez banki i inne instytucje finansowe w przypadku kredytów lub pożyczek konsumenckich spłaconych w całości przed terminem.

Przypomnijmy, że 11 września 2019 r. TSUE, odpowiadając na pytanie zadane w trybie prejudycjalnym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, wydał wyrok w sprawie C-383/18 Lexitor sp. z o.o., w którym wskazał, że „Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta” („Wyrok TSUE”). Tym samym Trybunał potwierdził, że prawo konsumenta do zwrotu całkowitego kosztu kredytu rozciąga się również na wszelkie inne koszty, które zostały nałożone na konsumenta niezależnie od tego, czy dotyczą okresu obowiązywania kredytu czy też zostały poniesione z chwilą zawarcia umowy.

Zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy zatem wszelkich prowizji, opłat przygotowawczych, administracyjnych, kosztów ubezpieczenia dla kredytów konsumenckich zaciągniętych po 18.12.2011 roku (wtedy weszła w życie ustawa). Wyjątkiem są jedynie koszty notarialne.

Trzeba pamiętać, że wykładnia zasad rozliczania kosztów kredytu konsumenckiego przy jego wcześniejszej spłacie ma zastosowanie do wszystkich podmiotów udzielających finansowania osobom fizycznym, a więc zarówno banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, jak i instytucji pożyczkowych.

Pomimo powyższego Wyroku TSUE i upływu już ponad roku od jego wydania banki i instytucje pożyczkowe mimo powyższego obowiązku niechętnie zwracają część powyższych kosztów.

Podmioty unikające lub starające się ograniczyć kwotę wypłat stosują 4 różne wybiegi:
 część podmiotów nie akceptuje Wyroku TSUE i tłumaczy, że dotyczył tylko i wyłącznie jednej sprawy, w której polski sąd powszechny zadał pytanie,
 niektóre podmioty zwracają prowizję jedynie klientom, którzy dokonali spłaty zobowiązania przed 11.09.2019 r., czyli przed wyrokiem TSUE,
 inne z kolei zwracają prowizję tylko tym, którzy dokonali spłaty kredytu przed czasem po 11.09.2019 r.,
 część podmiotów natomiast oblicza należny zwrot bez uwzględnieniu kosztów opłat wstępnych takich jak opłata przygotowawcza, administracyjna itp., na podstawie metody efektywnej stopy procentowej, nie zaś metody liniowej w czasie – którą popiera UOKiK i która jest korzystniejsza dla klienta i łatwiejsza do obliczenia.

Jeśli zatem spłaciłeś kredyt lub pożyczkę konsumencką przed terminem i nie masz czasu lub nie jesteś w stanie samodzielnie ustalić, ile pieniędzy możemy odzyskać od banku lub od pożyczkodawcy skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci odzyskać zwrot części kosztów kredytu, w szczególności zwrot części prowizji.