Rzecznik finansowy i Prezes UOKIK o ochronie praw konsumentów spłacających kredyt przed terminem!

Rzecznik Finansowy i Prezes UOKIK wydając wspólne stanowisko (“Wspólne stanowisko”) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty jednoznacznie stają w obronie praw konsumenckich i przekonują, że koszty te należy rozumieć w “szeroki” sposób.

Jak wskazano we Wspólnym Stanowisku, bardzo istotnym zagadnieniem jest udzielenie odpowiedzi na wątpliwości interpretacyjne (spowodowane przede wszystkim stosowaniem rozbieżnych praktyk przez banki i instytucje finansowe), czy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, obniżka kosztów obejmuje również różnego rodzaju koszty początkowe (opłaty przygotowawcze, opłaty administracyjne, opłaty wstępne itp.), które formalnie z punktu widzenia nomenklatury stosowanej w umowach kredytowych nie stanowią odsetek ani wynagrodzenia kredytodawcy z tytułu udzielonego kredytu.

We Wspólnym Stanowisku podkreślono, że art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim należy rozumieć w ten sposób, iż w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z zastrzeżeniem, że obniżenie ma charakter proporcjonalny, co oznacza, że odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonego w umowie.

Skontaktuj się z nami i odzyskaj należny Ci zwrot prowizji!