Co dał konsumentom wyrok TSUE w sprawie C-393/18 z 19.09.2019r.?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) wziął stronę kredytobiorców i w wyroku z 19 września 2019r. w sprawie C – 393/18 orzekł, że w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego, kredytobiorca ma prawo do proporcjonalnego zwrotu poniesionych wcześniej kosztów („Wyrok TSUE”).
Stanowisko TSUE z 19 września 2019 r. jest jednoznaczne – jeśli konsument spłacił kredyt konsumencki, to instytucja finansowa (bank lub podmiot pozabankowy) musi się z nim rozliczyć, a więc zwrócić mu proporcjonalną część zapłaconej prowizji. Pomimo tego bardzo korzystnego dla osób, które wcześniej spłaciły kredyt Wyroku TSUE, niektóre banki i tak odmawiają zwrotu uiszczonej przy zawarciu umowy kredytu lub umowy pożyczki prowizji lub próbują zwrot należnej klientowi kwoty obniżyć stosując skomplikowane metody obliczania kwoty należnej do zwrotu.
W Wyroku TSUE w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu wyraźnie natomiast wskazano:
„Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadku, zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu”
Powyższe potwierdza, że przewidziana w art. 49 polskiej ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim („Ustawa o kredycie konsumenckim”) instytucja obniżenia całkowitego kosztu kredytu odnosi się do wszystkich kosztów kredytu, w szczególności do kosztu w postaci prowizji, nawet jeśli została ona pobrana przed spłatą kredytu.
A zatem, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, tj. spłaty takiego kredytu przed terminem określonym w umowie, klient może domagać się od banku lub instytucji pożyczkowej proporcjonalnej obniżki poniesionych w trakcie całego okresu kredytowania kosztów. Koszt taki stanowi przede wszystkim prowizja, która w wielu przypadkach była konieczna do zapłacenia, aby w ogóle móc uzyskać kredyt.
Wbrew pozorom zapłacone przez klientów prowizje nie są małymi kwotami. Sięgają kilkunastu, a w skrajnych przypadkach nawet do 40% udzielanego kredytu.
Niestety, interpretacja przyjęta w Wyroku TSUE nie jest bankom na rękę, dlatego nierzadko próbują konieczność zwrotu prowizji umiejętnie obejść.
Pamiętaj, że jeśli zaciągnąłeś kredyt konsumencki (pożyczkę lub kredyt) lub kredyt hipoteczny po 22 lipca 2017r., następnie spłaciłeś go przed terminem  określony w umowie masz ograniczony czas na zgłoszenie reklamacji do banku celem dochodzenia zwrotu prowizji – wynosi on od 6 – 10 lat od momentu wcześniejszej spłaty kredytu (w zależności który z tych terminów upłynie wcześniej).
Niektóre instytucje finansowe (banki, a także instytucje pozabankowe), choć wykonują Wyrok TSUE, to jedynie wobec kredytów które zostały spłacone po 11 września 2019 r. Tymczasem z Wyroku TSUE wynika, że  zwrot kosztów kredytu, w szczególności prowizji, należy się każdemu, kto wziął kredyt konsumencki po 18 grudnia 2011 r. Od tej daty zaczęła bowiem obowiązywać Ustawa o kredycie konsumenckim, która w art. 49 przewiduje obniżenie kosztów kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty.