Wcześniejsza spłata chwilówki, a zwrot prowizji?

Chwilówki to pożyczki gotówkowe o bardzo krótkim terminie spłaty, który zwykle nie przekracza 30 dni.

Pożyczki to zobowiązania, które są udzielane na podstawie umowy, w ramach której pożyczkodawca zobowiązuje się do przeniesienia określonej kwoty pieniędzy na rzecz pożyczkobiorcy, a osoba pożyczająca jest zobligowana do zwrócenia pożyczonej sumy wraz z odsetkami i kosztami. Pożyczki takie nie musza zostać udzielone przez bank i bardzo często są udzielne przez instytucje pozabankowe (jak np. Provident, Aasa, Optima, czy Incredit).

Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim („ukk”) umowa pożyczki, nawet udzielona przez instytucje pozabankowe, jest także rodzajem kredytu konsumenckiego. W związku z powyższym, zgodnie z art. 48 § 1 ukk, pożyczkobiorca (konsument) ma prawo do uregulowania zobowiązania finansowego przed określonym w umowie terminem spłaty. Konsument ma prawo także do spłaty całości lub części pożyczki w każdym czasie. Co więcej, pożyczkodawca nie może uzależniać wcześniejszej spłaty zobowiązania przez konsumenta od złożenia przez niego deklaracji o planowanej nadpłacie lub zwrocie należności.

Na podstawie art. 49 ukk, w przypadku spłaty całości lub części pożyczki przed terminem ustalonym przez pożyczkodawcę, całkowity koszt pożyczki powinien zostać obniżony o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy pożyczki, nawet w przypadku, gdy zostały one już zapłacone. Zatem ustawa o kredycie konsumenckim zobowiązuje instytucje pozabankowe do zwrotu kosztów pożyczki w przypadku wcześniejszej niż przewidywała to umowa, spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę. Pomimo tego instytucje takie często nie rozliczają z pożyczkobiorcą, w przypadku takiej wcześniejszej spłaty, wszystkich kosztów. Często umarzają pozostałe do zapłaty odsetki, ale przykładowo nie zwracają należnych części opłaty, w szczególności prowizji.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 roku w sprawie C -393/18, potwierdził, że w przypadku spłaty kredytu konsumenckiego, a więc także pożyczki (chwilówki) w całości przed terminem określonym w umowie, obowiązek obniżenia całkowitego kosztu kredytu odnosi się do wszystkich kosztów, w tym także do prowizji, a nie tylko do kosztów rozłożonych w czasie jak np. odsetki.

Zaciągając zatem pożyczkę (chwilówkę) i spłacając ją przed terminem określonym w umowie, należy się konsumentom proporcjonalny zwrot wszystkich kosztów, w szczególności zwrot prowizji.

Jeśli chcesz odzyskać zwrot należnej Ci prowizji skontaktuj się z Nami, a My przeanalizujemy Twoją umowę, sprawdzimy ile zwrotu prowizji Ci się należy i przedstawimy Ci propozycję dalszych działań.

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci odzyskać środki finansowe.